Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Directorium voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De Commissie voor de Liturgie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland geeft jaarlijks een Directorium uit voor de zon- en feestdagen. Het Directorium geeft aanwijzingen voor de eucharistievieringen op deze dagen. Het is opgebouwd volgens de gang van het kerkelijk jaar. Dat wil zeggen: het begint op de eerste zondag van de Advent en het is geldig tot en met de zaterdag vóór de eerste Adventszondag van het volgende jaar.

Het Directorium is uiteraard afgestemd op het gebruik van het Kerkboek en het nieuw verschenen Altaarmissaal hierbij.

Voor het gebruik van het Getijdenboek worden ook aanwijzingen gegeven, die vergelijkbaar zijn met die voor de eucharistie, met dien verstande dat voor elke dag van het jaar aanwijzingen worden gegeven, wat niet bij de eucharistievieringen het geval is, aangezien het Kerkboek niet in een dagelijkse eucharistieviering voorziet.

Met behulp van de tabel aan de voet van deze pagina kunt u het Directorium raadplegen. Op elke volgende pagina zijn de aanwijzingen voor één week gegeven.

Elk lemma is als volgt opgebouwd:

♦ de datum,

♦ de benaming van de betreffende dag en

♦ een eventuele ondertitel, zoals de naam van de zondag of een korte verklaring van de inhoud van het feest, wanneer deze niet vanzelf spreekt.

In twee kolommen vindt u de gegevens voor de eucharistievieringen en de getijden.

Aan de rechterzijde is vermeld of de dag een hoogfeest, een feestdag of een weekdag met of zonder gedachtenis van een of meer heiligen is. Wanneer sprake is van een 'bevoorrechte zondag' betekent dit dat een op die zondag invallend feest niet gevierd wordt (in enkele gevallen wordt het naar een volgende dag verplaatst) en dat de naam van de betreffende heilige alleen genoemd wordt in het eucharistisch gebed of anderszins in de viering een plaats krijgt. Voor de getijdendiensten zijn speciale voorzieningen getroffen, die in het Getijdenboek zijn aangeduid.


De volgende elementen van de eucharistieviering zijn in het Directorium opgenomen:

♦ wanneer de lezingen en gebeden zijn genomen uit een van de zg. algemene missen ter ere van heiligen (het commune sanctorum), is het nummer van dit misformulier (in Romeinse cijfers) aangeduid;

♦ de Introitus, die weliswaar in het Oud-Katholiek Gezangboek voorkomt maar in de praktijk dikwijls door een toepasselijk ander gezang wordt vervangen;

♦ de lezing uit het Oude Testament, die in de paastijd vervangen kan worden door de daar aangeduide lezing uit de Handelingen van de Apostelen;

♦  het Graduale, de psalm of het gedeelte daarvan na deze lezing; (Enige malen zijn verzen uit deze psalm tussen haakjes geplaatst, wat betekent dat die verzen gekozen kunnen worden wanneer de gehele psalm als te lang voor een normale viering ervaren wordt.)

♦ de tweede schriftlezing, uit het Nieuwe Testament, met uitzondering van de Evangeliën;

♦ het Alleluia (in de Veertigdagentijd de daarvoor in de plaats komende Tractus, een psalm of een gedeelte daarvan), volgens het Oud-Katholiek Gezangboek;

♦  het evangeliegedeelte voor de dag.

De aanduiding wordt voorafgegaan door de benaming van de onderdelen tegen een blauwe achtergrond.

De liturgische kleur wordt aangegeven door de achtergrond en de naam van de kleur.

Vervolgens vindt u een aanwijzing voor het al of niet zingen (of uitspreken) van de lofzang Gloria in excelsis Deo en de Geloofsbelijdenis (het Credo), de pagina waarop de teksten in het Kerkboek (KB), het Altaarmissaal (AM) respectievelijk in het Lectionarium (LE) daarbij te vinden zijn, het nummer van de wisselende prefatie (PR) van het eucharistisch gebed en de toon waarop deze bij voorkeur wordt gezongen (sollemnis op belangrijke feesten, dominicalis op zondagen en ferialis op weekdagen) en het nummer van de melodie van de wegzending (Looft en dankt de Heer ...) in de orde van de eucharistieviering in het Kerkboek.

In de rechterkolom zijn de aanwijzingen voor de getijdendiensten opgenomen:

♦ de dag en de week in het Psalterium van het Getijdenboek, soms met extra aanwijzingen;

♦ de lezingen in de Lauden, met voor zon- en feestdagen ook een evangelielezing, het Middaggebed en de Vespers.

Enige feestdagen kennen in het Getijdenboek een viering aan de vooravond, Vigilie genaamd. Hiervoor zijn in voorkomende gevallen vergelijkbare aanwijzingen gegeven.


In de loop van het jaar zullen de pagina's van het Directorium worden 'ververst'. 
Hier vindt u de gegevens voor volgende weken vermeld:

 
Vijtfiende week na Pinksteren25 september - 1 oktober 2011
Zestiende week na Pinksteren2 - 8 oktober 2011
Zeventiende week na Pinksteren9 - 15 oktober 2011
Achttiende week na Pinksteren16 - 22 oktober 2011
Negentiende week na Pinksteren23 - 29 oktober 2011
Twintigste week na Pinksteren30 oktober - 5 november 2011
 


Om het gehele Directorium in uw bezit te krijgen, kunt u het met behulp van de onderstaande knop als pdf-bestand downloaden.

Van het Directorium is ook een uittreksel beschikbaar, dat alleen de aanwijzingen voor de zondagen en de belangrijkste feestdagen bevat.

 


Verder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page