Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Getijdenboek

 

Het Getijdenboek bij het Oud-Katholiek Kerkboek
(1993) is een van de projecten van de bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.


De opzet van het Getijdenboek is in wezen eenvoudig. Het kent vier getijden voor gewone zondagen en weekdagen en vijf voor enkele feestdagen:

  de lauden — het gebed in de morgen,

  het middaggebed,

  de vespers — op de avond of de late namiddag,

  de completen — de dagsluiting

  de vigilie — een getijdendienst aan de vooravond van belangrijke feestdagen.

Een bijzondere ‘lezingendienst’ zoals in het tegenwoordige Romeinse brevier, Liturgia Horarum, ontbreekt omdat elk van de daggetijden een eigen bijbellezing heeft, die meestal een groter geheel is dan in Liturgia Horarum.


Het Getijdenboek bevat vier hoofdgedeelten:

  het ordinarium — de vaste bestanddelen van elke getijdenviering,

  het psalterium — de psalmen verdeeld over de diensten in een cyclus van zes weken,

  het proprium — de wisselende delen, waaronder de schriftlezingen, voor de zondagen, de weekdagen en de feesten die geen vaste datum hebben,

  het sanctorale — de wisselende delen voor feesten met een vaste datum, zoals die van heiligen in de loop van het jaar.

Een deel van al dit materiaal kunt u vanaf deze site al downloaden. Sommige onderdelen kunt u in uw bezit krijgen door u in te schrijven. Meer hierover kunt u lezen op de volgende pagina.In het Kerkboek zijn diverse voorzieningen getroffen om getijdendiensten te vieren met een gemeente of met een groep mensen bij speciale gelegenheden. Het Oud-Katholiek Gezangboek (1990) biedt verschillende mogelijkheden om hieraan ook muzikaal gestalte te geven. In Het Boek der Psalmen, waarover u hier meer gegevens vindt op de pagina Boeken, zijn alle psalmen en de cantica die in de vespers en de lauden worden gezongen met melodieën uit de traditie van de Anglican Chant bijeengebracht.

Voor persoonlijk en geregeld getijdengebed is het Oud-Katholiek Kerkboek wel te gebruiken, maar het is om praktische redenen hiervoor wat minder geschikt. Het bevat wel de psalmen en de cantica, maar niet alle andere bestanddelen van de lauden, het middaggebed, de vespers en de completen, terwijl naar de bijbellezingen alleen in tabellen verwezen wordt. Dat geldt ook voor de verdeling van de psalmen over de getijden.

Bidden en voortdurend tabellen raadplegen, lezingen opzoeken in een bijbel en heen en weer bladeren in meer dan één boek gaan niet bijzonder goed samen. Het kan wel, maar het is niet bevorderlijk voor de concentratie die bij het getijdengebed hoort.

De Commissie voor de Liturgie heeft daarom het project Getijdenboek, waarmee ik in het voorjaar van 2008 ben begonnen, opgenomen in haar werkprogramma. Het eerste deel van het Getijdenboek is nu zover gereed dat wij het ook aan anderen ter beschikking kunnen stellen, ook aan u, wanneer u dat wilt.

U wordt daarmee in zekere zin deelnemer aan het project. De Commissie voor de Liturgie zoekt naar mensen die op een of andere manier gebruik willen maken van het materiaal voor persoonlijk gebed en door hun ervaringen met de aangeboden teksten meewerken om de uiteindelijke vorm van het Getijdenboek tot stand te brengen. Wanneer u deelneemt, wat zonder verplichtingen of ‘addertjes onder het gras’ mogelijk is, en uw opmerkingen aan ons doorgeeft, kunt u bijdragen aan een project dat nu al kwaliteiten heeft en door uw bijdrage nog aan kwaliteit kan winnen.

De bijdragen van de deelnemers hebben hun eerste vruchten al afgeworpen. Begin 2009 zal een 'update' van enkele delen van het ordinarium en het proprium verschijnen. Op deze website wordt u daarvan op de hoogte gehouden.De Commissie voor de Liturgie hoopt dat zij die toegang hebben tot dit getijdenboek ermee zullen experimenteren en hun bevindingen met de Commissie zullen delen.

Zulke bevindingen kunnen betrekking hebben op de tekstuele vorm en inhoud van het gebodene, maar de Commissie is ook benieuwd naar ervaringen op grond van het gebruik van het boek als gebedsboek. Het bidden van getijden is immers vooral een kwestie van "doen".

Getijdengebed kan worden verricht door de enkeling (ambtsdrager of niet), bijvoorbeeld 's morgens voordat de drukte van de dag begint, of 's avonds als de rust weerkeert, of juist midden op de dag als lichamelijk en geestelijk pauzemoment.

Getijden kunnen ook in gezamenlijkheid worden gebeden. Daarbij valt te denken aan huisgenoten die een moment van de dag samen biddend doorbrengen, of aan de opening of afronding van vergaderingen, gespreksgroepen en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Eveneens is het denkbaar dat pastores het getijdengebed samen bidden wanneer zij samen zijn in het kader van regionale, diocesane of landelijke vergaderingen of in commissieverband.

Ook kan het getijdenboek worden gebruikt om het liturgisch aanbod in de kerk te verbreden, bijvoorbeeld door een wekelijks morgen- of avondgebed, of door het morgengebed te gebruiken als liturgische structuur voor zondagse diensten waarin geen eucharistie gevierd wordt.

 

 

Verder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page