Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

607-688: Veertigdagentijd, Paastijd, Pinksteren en Trinitatis


Door op de knop in de derde kolom te klikken kunt u de melodie van het lied beluisteren.

607
Toen Jezus was gekomen
LvdK 174; 285
 
608
Een mens te zijn op aarde
 
GEVRAAGD
 
609
Laat mij mijn hart en leven
+
610
Verhoor ons, Here Jezus
 
+
611
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
 
 
+
612
Het waren tien geboden
 
+
613
Heer God, Gij allerhoogste
+
614
Op de berg van het verbond
 
GEVRAAGD
 
615
Gij zijt in glans verschenen
 
GEVRAAGD
 
616
Weest blijde nu, in 't midden
+
617
Christus, bron van kracht en leven
+
618
Wie zal voor God verschijnen
+
619
Alles wat over ons geschreven is
 
LvdK 173
 
620
Toen Jezus naar zijn stede ging
 
GEVRAAGD
 
621
Geeft ere de Here
+
622
O mensen, hoort wat is geschied
+
623
Gedenken wij dankbaar
LvdK 414
 
624
Toen Jezus in zijn uur gekomen was
 
 
+
625
Lam Gods, dat wij op 't hoogst vereren
+
626
Wij willen roemen op het kruis
+
627
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt
LvdK 181
 
628
Lam Gods, gij draagt de zonden
+
629
Met de boom des levens
 
LvdK 184
 
630
Neem ter harte 't kruis des Heren
 
631
Heilige God, geprezen zij
LvdK 461
 
632
O kostbaar kruis, o wonder Gods
LvdK 192
 
633
Nu Gij de dood zijt ingegaan
GEVRAAGD
 
634
O lichaam van het Woord
 
GEVRAAGD
 
635
Nu valt de nacht
LvdK 195; 366
 
636
Glorierijke dag
+
637
Welkom, blijde Paasdag
+
638
Wij groeten u, o dag der dagen
+
639
Heden is de grote dag
+
640
Laat nu 't halleluja klinken
+
641
Totterdood terneergeslagen
 
642
Verrezen is, verrezen is
+
643
Lofzingt, gij hemelen; al wat hierboven
+
644
Zingt nu verheugd, terecht
+
645
Laat ons nu tot dankbaarheid
+
646
Heft nu vrolijk 't hart naar boven
+
647
Daar nu verrezen is Gods Zoon
+
648
O zoons en dochters, zingt, de Heer
GEVRAAGD
 
649
De toekomst van de Heer is daar
LvdK 199
 
650
Luister naar mijn dienaar
+
651
Halleluja, de blijde toon
LvdK 212
 
652
Daar nu het feest van Pasen is
+
653
Lof zij God in de hoogste troon
LvdK 213
 
654
Christus, onze Heer verrees
LvdK 215
 
655
Ik zeg het allen, dat Hij leeft
LvdK 63, 218; 219
 
656
Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan
 
LvdK 220
 
657Christus is opgestandendownload +
658U zij de gloriedownload  
659
Zingt jubilate voor de Heer
 
 
+
660
De aarde is vervuld
 
LvdK 223
 
661
Zingt voor de Heer een nieuw gezang
 
LvdK 225
 
662
Kondigt het jubelend aan
 
LvdK 224
 
663
Ten hemel opgevaren is
LvdK 228
 
664
Mijn lippen opent, Here
+
665
Nu is op aarde uw werk gedaan
+
666
De Heiland bij zijn hemelvaart
+
667
Al heeft Hij ons verlaten
LvdK 234
 
668
De heilige Geest, de Helper
 
 
+
669
Dit is het verbond van God met de mensen
 
 
+
670
In bidden en in smeken
LvdK 235
 
671
Kom, Schepper, Geest, wees levenskracht
LvdK 239
 
672
O Geest, o Geest van vuur en liefde
+
673
Geest der waarheid, moge uw licht
+
674
Komt, laat ons deze dag
LvdK 242
 
675
Bron der hoogste zaligheden
+
676
Heer, voor uw adem bevreesd
 
GEVRAAGD
 
677
De Geest des Heren heeft
 
LvdK 247
 
678
Wij bidden U, o heil'ge Geest
+
679
Die licht geeft aan het oog
 
GEVRAAGD
 
680
Wat altijd is geweest
 
 
+
681
De Geest van God waait als een wind
 
GEVRAAGD
 
682
Daal op ons neer, Gods heil'ge Geest
+
683
Beziel mij, adem Gods
+
684
U, Vader God, U zij lof gebracht
+
685
Ere zij aan God, de Vader
LvdK 255
 
686
Halleluja, eeuwig dank en ere
LvdK 257
 
687
Halleluja, lof zij de Heer
LvdK 258
 
688
O hoogste God, Drievuldigheid
+

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page