Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 97

1          Koning is de Heer, laat juichen de aarde,
            blij zijn de eilanden, talloos!

2          Rondom Hem zijn wolken en duister,
            recht en gerechtigheid schragen zijn zetel,

3          vuur gaat uit voor zijn Aanschijn,
            om wie Hem weerstreven alom te verzengen.

4          Zijn schichten doen de wereld lichten;
            als de aarde dat ziet, dan beeft zij!

5          Bergen smelten weg als was,
            daar waar de Here nadert,
            voor de beheerser van heel de wereld.

6          De hemel zegt aan dat Hij recht doet,
            alle volken ontwaren zijn luister.

7          Die voor beelden zich buigen, zij staan te schande,
            zij die op afgoden groot gaan;
            werpt u neer voor Hem, alle gij goden!

8          Als dit Sion ter ore komt, is zij verheugd,
            dan juichen de dochters van Juda
            om hetgeen Gij, o Heer, hebt verordend,

9          want Gij zijt grootmachtig, Heer,
            heel de aarde te boven,
            hoog boven de goden verheven.

10        Zo gij kiest voor de Heer,
            verafschuwt het kwade;
            die zijn getrouwen het leven bewaart,
            Hij redt hen ook uit de handen der bozen.

11        Licht zal voor de vromen stralen,
            vreugde wacht hen wier hart oprecht is.

            Verheugt u in de Heer, gij vromen,
            verheerlijkt Hem die gij heilig moogt heten.
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page